1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur/koop/serviceovereenkomst/proefperiode-overeenkomst/abonnement tussen afnemer en illi Engineering BV.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. illi Engineering BV sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 1. Voor correcte installatie van het materiaal dient de locatie de volgende voorzieningen te hebben:
  – Een elektra punt
  – Een locatie waar het materiaal geplaatst kan worden
  – Toegang tot een vaste of draadloze internetverbinding
  Wanneer gekozen is voor de illi-tv:
  – Televisie met HDMI-ingang/beamer met HDMI-ingang
  Wanneer gekozen is voor het Magisch Interactief Schilderij/Persoonlijk Interactieve Muur aan de muur:
  – Borgen aan de vaste muur
  – Wanneer gekozen voor Mr illi:
  Een Smart-TV of Chromecast
 2. illi Engineering BV geeft afnemer een instructie voor het gebruik van het materiaal.
 3. Wanneer het materiaal gehuurd is, wordt alles wat door of vanwege de afnemer op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor het eigendom van illi Engineering BV.
 1. Door het aangaan van een overeenkomst met illi Engineering BV wordt er aan illi Engineering BV bevestigd dat bij de afnemer de ‘Privacy Verklaring’ van illi Engineering BV bekend is en hier akkoord op is gegeven. De Privacy Verklaring is na te lezen op onze website: https://mrilli.nl/privacy/
 2. Afnemer draagt zorg dat de Privacy Verklaring bekend is bij alle gebruikers van het materiaal.
 1. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van illi Engineering BV rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan illi Engineering BV de gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: Mr illi, illi-tv, Magisch Interactief Schilderij en de Persoonlijk Interactieve Muur.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van illi Engineering BV aan derden ter hand te stellen.
 1. illi Engineering BV is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door afnemer is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. illi Engineering BV draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een dienst worden ingeschakeld.
 2. Al het contact tussen (mantel)zorgers en illi Engineering BV worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. illi Engineering BV zal dan ook aan niemand, ook niet aan afnemer, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 1. Het materiaal wordt afgenomen inclusief service & onderhoud dat uitgevoerd wordt door illi Engineering BV. Wanneer het materiaal gehuurd wordt zit dit in de huurprijs inbegrepen, wanneer het materiaal gekocht is wordt er apart een service & onderhoud contract afgesloten.
 2. Indien er nieuwe algemene content en software updates beschikbaar zijn zal illi Engineering BV deze kosteloos uitvoeren gedurende de periode van het abonnement/huur/service contract.
 3. Het op verzoek toevoegen/verwijderen van beeldmateriaal en muziek zal illi Engineering BV eenmalig per maand kosteloos uitvoeren.
 4. In geval van een storing aan het materiaal stelt de afnemer illi Engineering BV hiervan zo snel mogelijk per e-mail (info@mrilli.nl) op de hoogte.
 5. Na melding van een storing waarbij het noodzakelijk is dat een monteur van illi Engineering BV op locatie komt zal deze storing – voor zover mogelijk – binnen een periode van maximaal 20 werkdagen na de melding van de e-mail verhelpen.
 6. Onderhoud verbonden aan vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage, of door oorzaak van het niet juist assembleren en/of fabriceren, komen voor rekening van illi Engineering BV.
 7. illi Engineering BV heeft het recht eenmaal per maand – in overleg met afnemer – controle op het onderhoud van het materiaal uit te oefenen of te doen uitoefenen. Nieuwe onderdelen van illi Engineering BV kunnen daarbij getest en onderzocht worden.
 8. Wanneer interesses of andere verzoeken worden ingediend, bevestigt illi Engineering BV eerst de ontvangst van de informatie. Hierna duurt het maximaal 20 werkdagen na bevestiging van illi Engineering BV voordat de informatie in het materiaal verwerkt is.
 9. Content updates en veranderingen in het dagprogramma worden standaard uitgevoerd door illi Engineering BV, mits anders is afgesproken met de afnemer.
 10. Nieuwe ontwikkelingen van illi Engineering BV worden in overleg met afnemer geïmplementeerd in het materiaal.
 11. Specificatie en meer informatie over privacy staan in de ‘de Privacy Verklaring’, dit is te lezen op onze website: https://mrilli.nl/privacy/
 1. Afnemer is verplicht het materiaal in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Het is aan afnemer verboden de inrichting of gedaante van het materiaal geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van illi Engineering BV, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het eind van de overeenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.
 3. Afnemer is verplicht het materiaal zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken.
 4. De afnemer dient, indien hier door illi Engineering BV om wordt verzocht, onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten op de wijze die illi Engineering BV aangeeft.
 5. De onderhouds- en reparatiekosten ten gevolge van een onjuist/oneigenlijk gebruik dan wel het niet op de juiste wijze behandelen van het materiaal komen voor rekening van afnemer.
 1. De afnemer heeft voor het (deels) verplaatsen van het materiaal schriftelijke toestemming van illi Engineering BV nodig.
 1. In overleg is het toegestaan dat illi Engineering BV toekomstige klanten uitnodigt op locatie.
 1. De duur van een abonnement van Mr illi is voor een periode van minimaal een maand en is maandelijks opzegbaar.
 2. De duur van een overeenkomst voor PIM, MIS en illi-tv wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 maanden. Na verloop van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. De afnemer en illi Engineering BV kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Het is afnemer niet toegestaan de overeenkomst, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde situaties, tussentijds op te zeggen.
 4. Opzeggen van het/de abonnement/overeenkomst dient via de mail te worden gedaan naar: info@mrilli.nl
 1. De afnemer mag het materiaal niet aan derden verhuren.
 2. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het materiaal om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is verboden. Onverminderd dit verbod, draagt de afnemer in de verhouding tot illi Engineering BV in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de afnemer de feitelijke macht over het materiaal geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 1. De afnemer is verplicht om in geval van schade aan het materiaal, illi Engineering BV binnen twee weken na het ontstaan van de schade middels een ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan info@mrilli.nl.
 2. Gedurende de periode van de overeenkomst is alle risico van het materiaal voor de afnemer, ook voor zover het materiaal zich feitelijk geheel of gedeeltelijk – in strijd met de overeenkomst – in de macht van een derde mocht bevinden.
 3. illi Engineering BV zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld, noch door afnemer, noch door derden. De afnemer vrijwaart illi Engineering BV te dienaangaande voor aanspraken van derden die verband houden met de door illi Engineering BV geleverde producten en/of diensten.
 4. illi Engineering BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. Indien illi Engineering BV aansprakelijk is voor directe schade die ontstaan is door toerekenbaar tekortkomen van illi Engineering BV, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het servicefactuurbedrag van 3 maanden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Indien er onderdelen van het materiaal verloren gaan door diefstal, vermissing of oneigenlijk/onjuist gebruik van het materiaal, is de afnemer gehouden illi Engineering BV schadeloos te stellen voor de aangerichte schade (Dit geldt ook bij de proefperiode).
 7. Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct uit voortvloeit.
 1. illi Engineering BV kan in voorkomende gevallen het onderhoud in het materiaal niet meer uitvoeren en de content blokkeren. illi Engineering BV kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en hij kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen overeenkomst termijnen en de kosten. Tevens kan hij per ommegaande de overeenkomst ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter. Vorenstaande onverminderd het recht op schadevergoeding. De omstandigheden zijn:
  – Wanneer de afnemer in verzuim is de overeenkomst te betalen;
  – Wanneer door afnemer één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen;
  – Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op afnemers roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op het materiaal;
  – Wanneer door de afnemer surseance van betaling wordt aangevraagd;
  – Wanneer de afnemer geraakt in staat van faillissement;
  – Wanneer door of voor de afnemer het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  – Wanneer de afnemer overlijdt;
  – Wanneer de afnemer onder curatele wordt gesteld;
  – Wanneer de afnemer metterwoon het rijk Nederland mocht verlaten.
  *Indien het materiaal gehuurd wordt mag illi Engineering BV, in één van de bovenstaande gevallen, het gehuurde materiaal ophalen/terugnemen tijdens de periode van de overkomst.
 2. De afnemer verbindt zich om illi Engineering BV onverwijld kennis te geven van de hiervoor genoemde omstandigheden. Dit zal per e-mail (info@mrilli.nl) plaatsvinden.
 3. Ten laste van afnemer komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke illi Engineering BV voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 1. Wanneer er na afloop van een proefperiode nog geen definitief besluit is om het gehuurde aan te schaffen (of langer door te huren), kan de afnemer het materiaal op locatie laten staan. Wanneer er na een periode van één maand nog steeds geen besluit is genomen over het vervolg, wordt er huur gerekend vanaf het moment dat de proefperiode officieel was afgelopen. De volgende tarieven gelden (mits anders is afgesproken met illi Engineering BV):
  – € 249,- p.m. voor het MIS op kar;
  – € 219,- p.m. voor het MIS aan muur;
  – € 100,- p.m. voor illi-tv;  
  – € 75,- p.m. voor Mr illi
 1. illi Engineering BV is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Wijzigingen met betrekking tot servicekosten en wijzigingen inzake artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend doorgevoerd nadat de klant hieromtrent geïnformeerd is.  
 1. Via het portaal (mijn.mrilli.nl) kun je zelf aanpassingen en toevoegingen doen voor Mr illi. Voer hier de interesses van de bewoners in, zodat Mr illi nog gerichter content kan selecteren. Maak de agenda compleet voor een duidelijkere dagindeling en creëer je eigen fotoalbum. Wij helpen jullie graag om wegwijs te worden met het portaal.
 1. Voor illi-tv geldt dat het materiaal wordt geleverd inclusief een licentie van 10 profielen (mits anders is afgesproken op het contract). De licentie van 10 profielen houdt in dat er maximaal tegelijkertijd 10 profielen te vinden zijn in het materiaal.
  Voor het Magisch Interactief Schilderij en de Persoonlijk Interactie Muur geldt dat het materiaal wordt geleverd inclusief een licentie van 20 profielen (mits anders is afgesproken op het contract). De licentie van 20 profielen houdt in dat er maximaal tegelijkertijd 20 profielen te vinden zijn in het materiaal.
  Wanneer er aan illi Engineering BV wordt doorgegeven dat een bewoner niet meer woont op de zorglocatie, verwijdert illi Engineering BV het profiel en is er weer ruimte voor een nieuw persoonlijk.
 2. Wanneer er meer profielen gewenst zijn is dit mogelijk. Een extra licentie volgt in stappen van 5 persoonlijke profielen en kost € 12,- per maand (exclusief btw).
 3. Wanneer een gebruiker niet meer deel uitmaakt van de instantie, is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om dit aan ons te melden. Afnemer en mantelzorger kunnen het persoonlijk profiel ten alle tijden opzeggen via de mail info@mrilli.nl of telefoonnummer 020-2479333. Wanneer dit gebeurt zal illi Engineering BV binnen 20 werkdagen de persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.
 4. De afnemer verplicht zich de bewoners, althans de mantelzorgers, op de hoogte te stellen van het materiaal en de mogelijkheden daarvan en daarnaast de bewoners/mantelzorgers die gebruik wensen te maken van het materiaal door middel van persoonlijke profielen, toestemming te vragen voor het gebruik van privé beeld- en/of geluidsmateriaal.
 1. Indien afnemer niet, niet volledig dan wel niet tijdig de overeengekomen kosten aan illi Engineering BV op de voorgeschreven wijze voldoet, dan zal illi Engineering BV bij de afnemer in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste €500 bedragen en anders 5 % van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast is de afnemer, in het geval van een procedure (mede) met betrekking hiertoe, alle door illi Engineering BV gemaakte proceskosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling overtreffen, aan illi Engineering BV verschuldigd.
 2. Voorts is het illi Engineering BV toegestaan om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is tussentijdse beëindiging mogelijk in geval van:
  – Aanvraag tot surseance van betaling door één der partijen;
  – Faillissement van één der partijen;
  – Indien één der partijen geheel of gedeeltelijk in liquidatie treedt.
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Vragen of opmerkingen Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Neem contact op