Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als illi Engineering BV ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze klanten en gebruikers te verwerken. illi Engineering BV neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onder de voorzorgmaatregeling valt ook de geheimhoudingsverklaring van onze werknemers.
 2. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Wij bewaren alle gegevens die wij ontvangen op een beveiligde plek. illi Engineering BV heeft een verwerkersovereenkomst (artikel 28 AVG) afgesloten met het datacenter waar uw persoonsgegevens staan opgeslagen, dit datacenter is ISO 27001 gecertificeerd en staat in de EER.
 4. Persoonsgegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.

Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslag die wij daarvoor hanteren is toestemming (artikel 6.1a AVG). De klant is verantwoordelijk voor het vragen en vastleggen van de toestemming voor de verstrekte persoonsgegevens.
Zodra er informatie van een mantelzorger wordt doorgestuurd attendeert illi Engineering BV de mantelzorger op de privacy statement en gaat ervan uit dat de mantelzorger hiermee akkoord gaat, bij het daarna sturen van persoonsgegevens.

 1. Primair verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om een zo goed mogelijk illi product te kunnen leveren dat op maat gemaakt is.
 2. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor productontwikkeling, zodat illi-tv in de toekomst nog leuker kan worden. Dit gaat om verwerking van persoonsgegevens voor intern beheer. 
 3. In sommige gevallen, met verleende toestemming, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor archiefbeheer, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek

Wij maken onderscheid tussen twee verschillende categorieën waarvan wij gegevens verzamelen. Hieronder de categorieën gespecificeerd en uitgelegd welke gegevens verzameld worden.

Categorie 1: Zorglocatie, medewerkers en verantwoordelijke bewoner van de zorglocatie.
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Contactmomenten, e-mails die verstuurd zijn en logs van telefoongesprekken die gevoerd zijn.

Categorie 2: Bewoners van de zorglocatie
Via het interesseformulier op www.mrilli.nl/interesses-doorgeven/ (of de papieren versie) kan de klant voor de bewoner(s) interesses doorgeven voor op de illi-tv. De contactgegevens die illi Engineering BV nodig heeft is alleen de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke klant. Als u geslacht en/of relatie invult, dan kunnen wij u persoonlijk aanspreken in onze communicatie. illi Engineering BV gebruikt deze gegevens voor contact over het personaliseren van de illi-tv.

Al het contact tussen de bewoner of persoon die verantwoordelijk is voor de bewoner en illi Engineering BV worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. illi Engineering BV zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij hiervoor door de desbetreffende persoon of instantie toestemming voor is gegeven.

De gegevens van het invulformulier worden enkel gebruikt voor het personaliseren van de illi-tv. illi Engineering BV verwerkt onder andere de volgende gegevens:
– NAW-gegevens;
– Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, zorglocatie;
– Favoriete muziek, beroep, sport, hobby, idool, tv-programma, instrument, dier;
– Persoonlijke content

Alle gegevens zijn door middel van vrijelijke gegeven toestemming verstrekt aan illi Engineering BV, hiervoor is de klant van illi Engineering BV verantwoordelijk. Bij het invullen van het invulformulier is het verplicht om akkoord te gaan met de Privacy Verklaring van illi Engineering BV, hierdoor voldoen wij aan onze informatieplicht richting de betrokkenen. Wij adviseren persoonsgegevens via beveiligde mail, conform de NTA 7516, aan te leveren, maar u bent hier zelf verantwoordelijk voor.

De interesses van de bewoners worden verwerkt in de illi-tv. Het op maat gemaakte programma kan worden ingezien door werknemers, bewoners en alle andere bezoekers van de instantie waar het product zich bevindt. Het product behoort dan ook ten alle tijden te verblijven op de afgesproken locatie van de instantie.

Medewerkers van illi Engineering BV verwerken de ontvangen gegevens en zullen dit nooit delen of aan derden verstekken. Elke medewerker tekent een geheimhoudingsverklaring. Verwerkingen van persoonsgegevens namens klanten worden opgenomen in het verwerkingsregister van illi Engineering BV.

Mochten wij gaan samenwerken met andere externe partijen, dan zullen wij onze afspraken met hen vastleggen in het juiste AVG-contract (een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid op grond van artikel 26 AVG of een verwerkersovereenkomst op grond van artikel 28 AVG).

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen. Indien nodig zullen wij deze aanpassen aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van geheimhoudingsverklaring ook voor werknemers die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Hierbij houden wij rekening met het need-to-know principe. 

illi Engineering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven.

Indien illi Engineer BV uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van een sollicitatie dan bewaren wij uw gegevens maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Om u op een later tijdstip te kunnen benaderen voor interessante vacatures binnen illi Engineering BV, vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan 4 weken. Met uw toestemming zullen wij uw gegevens één jaar bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure.

Wanneer de bewaartermijn verstreken is, worden uw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

illi Engineering BV bewaart de gegevens voor de persoonlijke profielen op een beveiligde server en in het aangeschafte/gehuurde product. Wanneer u als gebruiker niet meer deel uitmaakt van een klant van ons, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit aan ons te melden. U kunt uiteraard ook een verzoek tot gegevenswissing van uw persoonlijke profiel indienen via het mailadres: info@illi-tv.nl of telefoonnummer 020-2479333. Bij het afhandelen van uw AVG-recht op gegevenswissing zal illi Engineering BV de wettelijke afhandelingstermijn nakomen. 

U heeft, als betrokkene, de volgende rechten:

Recht op informatie
U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij uzelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.

Recht op correctie en aanvulling
U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om illi Engineering BV te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 2. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 3. U trekt uw toestemming in.

Recht van beperking
U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), indien een van de volgende punten van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van illi Engineering BV zwaarder wegen dan die van u.

Dataportabiliteit
U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan illi Engineering BV heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.

Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

 1. Digitaal verwerkt worden, en;
 2. die in het kader van de huurovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek ten aanzien van de bovenstaande rechten schriftelijk indienen via info@mrilli.nl . Wij behandelen uw aanvraag binnen één maand.

illi Engineering BV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. De grondslag die hiervoor gehanteerd wordt is het gerechtvaardigde belang van illi Engineering BV (artikel 6.1 f AVG).

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Vragen of opmerkingen? Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. Neem contact op